Indeksacja świadczeń w Austrii???

Indeksacja świadczeń rodzinnych w Austrii.
 
Rząd federalny Austrii ogłosił w 2019 roku pewne zmiany w zasiłkach na dzieci. Zostały one wdrożone na początku roku, a przede wszystkim wpływając na wysokość zasiłku na dziecko. Oznacza to konkretnie, że zasiłek dla dzieci 2019 zmienił się dla niektórych osób z dziećmi poza Austrią. W praktyce jest to przede wszystkim zasiłek rodzinny za granicą, który wzrasta w niektórych krajach, ale zmniejsza się w przypadku innych. W Austrii tak zwana indeksacja została już podjęta w październiku 2018 r. Celem jej jest, aby zasiłek rodzinny był mierzony siłą nabywczą w krajach, w których pieniądze są wysyłane. Oznacza to, że istnieją kraje, w których siła nabywcza jest wysoka, a kraje, w których siła nabywcza jest niska. Jeśli siła nabywcza jest ogólnie niska, zasiłek na dzieci dla dzieci w tych krajach również zostanie znacznie obniżony. Federalny Dziennik Ustaw określił czynniki, w których należy dokonać dostosowania zasiłku na dziecko. W przypadku dzieci mieszkających w Szwajcarii, których rodzice pracują w Austrii, zasiłek na dziecko wzrósł o 52%, tak że miesięczna suma 185,3 euro została wypłacona. Dzieci z krajów skandynawskich, takich jak Dania, Norwegia czy Finlandia, a także Islandia, korzystają z wyższych stawek zasiłków na dzieci. Podnosi się również nieco w górę dla dzieci mieszkających w Holandii (+ 5%) i dzieci mieszkających w Belgii (+ 3%).
 
Kto otrzyma mniej zasiłków na dzieci?
 
W wielu krajach dzieci otrzymują znacznie mniej zasiłków rodzinnych niż miało to miejsce w przeszłości. Zwłaszcza kraje, w których siła nabywcza jest niższa, otrzymają mniej pieniędzy. Są to na ogół kraje położone na wschodzie i południu Austrii.
 
Szczególnie dotknięte są dzieci mieszkające w Bułgarii, których rodzice pracują w Austrii. Od 2019r. otrzymują o 55% mniej zasiłku na dziecko, więc stopa spadnie do 55 euro na dziecko. Dzieci z Polski otrzymują o 50% mniej pomocy, a z Rumunii o 51% mniej. Ponad 38 000 dzieci na Węgrzech ma prawo do zasiłku na dziecko, ponieważ ich rodzice pracują w Austrii. Ponieważ jednak siła nabywcza na Węgrzech jest znacznie niższa, otrzymają o 44% mniej zasiłku na dziecko. Wartość spada o 44% do wartości 68,50 euro (źródło: https://www.heute.at/politik/news/story/Minus-67---fuer-Bulgaren--plus-6...)
 
Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Indeksacja świadczeń rodzinnych: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii

Bruksela, 24 stycznia 2019 r.

Komisja Europejska zdecydowała się skierować do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia. Dotyczy ono nowych przepisów, zgodnie z którymi świadczenia rodzinne i ulgi rodzinne obywateli UE pracujących w Austrii, których dzieci mieszkają za granicą, podlegają indeksacji.

Od 1 stycznia 2019 r. Austria uzależnia wysokość świadczeń rodzinnych i ulg rodzinnych dotyczących dzieci mieszkających w innym państwie członkowskim od kosztów życia w tym państwie członkowskim. Doprowadziłoby to do zmniejszenia świadczeń wypłacanych unijnym pracownikom w Austrii płacącym składki na ubezpieczenie społeczne i podatki w tym kraju z tego tylko powodu, że ich dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim

Unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen stwierdziła: Nasz jednolity rynek opiera się na sprawiedliwości i równym traktowaniu. W UE nie ma pracowników drugiej kategorii. Pracownicy mobilni, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne tak samo, jak pracownicy lokalni, powinni otrzymywać te same świadczenia, również w przypadku, gdy ich dzieci mieszkają za granicą. W UE nie ma dzieci drugiej kategorii.

Przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego[1] (rozporządzenie (WE) nr 883/2004) nie pozwalają państwom członkowskim na zmniejszanie świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom ubezpieczonym na podstawie ich przepisów krajowych z tego tylko powodu, że członkowie ich rodzin mieszkają w innym państwie członkowskim Przepisy te zakazują również dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zmniejszenie świadczeń rodzinnych ze względu na to, że dzieci pracownika zamieszkują za granicą, stanowi naruszenie unijnych przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jak również zasady równego traktowania pracowników będących obywatelami innego państwa członkowskiego w zakresie przywilejów socjalnych i podatkowych (rozporządzenie (UE) nr 492/2011).

Wysyłając do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia, Komisja Europejska oficjalnie wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Austria ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów Komisji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Kontekst

Zapewnienie sprawiedliwego jednolitego rynku jest priorytetem obecnej Komisji. W grudniu 2016 r. Komisja przedstawiła propozycję zmian w przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dążąc do zapewnienia, by stały się one sprawiedliwe, jasne i łatwiejsze do egzekwowania. Wniosek ten gwarantuje swobodny przepływ osób i chroni prawa obywateli, wzmacniając jednocześnie narzędzia do zwalczania ewentualnych nadużyć. Państwa członkowskie UE doszły do porozumienia w sprawie wniosku w czerwcu 2018 r.Parlament Europejski głosował nad wnioskiem w grudniu 2018 r. W Radzie i w Parlamencie zgłoszono sugestie dotyczące dopuszczenia indeksacji świadczeń rodzinnych udzielanych na rzecz dzieci mieszkających za granicą, ale sugestie te zostały zdecydowanie odrzucone. Trwają końcowe negocjacje między wszystkimi trzema instytucjami w celu osiągnięcia kompromisu („rozmowy trójstronne”).

Zasada równego traktowania zakazuje dyskryminacji, bezpośredniej i pośredniej, ze względu na przynależność państwową. Wprowadzony w Austrii mechanizm indeksacji jest środkiem dyskryminującym, gdyż prowadzi do zmniejszenia świadczeń rodzinnych i ulg podatkowych przyznawanych pracownikom w Austrii z tego tylko powodu, że ich dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim. Fakt, że koszty życia w innym państwie członkowskim są niższe niż w Austrii, nie ma znaczenia dla wysokości świadczenia ryczałtowego, niemającego związku z rzeczywistymi wydatkami na utrzymanie dziecka.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-463_pl.htm?fbclid=IwAR3FAlH0l...

Pozostałe aktualności